مهارت های ارتباطی | بهتر از یک
[cdb_box_content_posts icon=”fas fa-cart-plus” title=”جدیدترین محصولات سایت”][cdb_courses_carousel posts_per_page=”6″ orderby=”sales” slides_per_view=”3″ autoplay=”true” show_prev_next_buttons=”true”][cdb_button title=”مشاهده همه محصولات” style=”border” size=”sm” align=”full” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.behtarazyek.com%2Fshop%2F|title:%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87|target:_blank|rel:nofollow”][/cdb_box_content_posts]
[cdb_box_content_posts icon=”fas fa-book-open” title=”جدیدترین مقالات سایت”][cdb_blog_posts columns=”three” blog_query=”size:6|order_by:date|post_type:post|categories:25,26,62″][cdb_button title=”مشاهده همه مقالات” style=”border” size=”sm” align=”full” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.behtarazyek.com%2Fblog%2F|title:%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA|target:_blank|rel:nofollow”][/cdb_box_content_posts]